Lev Vygotskij

Lev Semjonovitj Vygotskij var en rysk psykolog, pedagog och filosof som kommit att bli oerhört inflytelserik inom den moderna utvecklingspsykologin och pedagogiken.

Han föddes den 17 november 1896 i kejsardömet Ryssland och dog fortfarande mitt i livet kan man tycka, den 11 juni 1934 som en följd av sjukdomen tuberkulos.

 

Teoretikern Vygotskij
Vygotskij var kanske framförallt en pedagogisk teoretiker. Under 1960-talet kom hans verk att bli kända i västvärlden. Enligt Vygotskij sker barns utveckling i förstone i samspel med deras omgivning till skillnad från det som vanligtvis framförs att barnens utveckling skulle vara en oberoende individuell process. Av särskilt intresse för Vygotskij är det han iakttog som skillnaden mellan det vad ett barn, en individ för den delen, kan lära sig på egen hand och vad som kräver en vuxens eller annan persons hjälp. Han kallade denna nivåskillnad för ”den proximala utvecklingszonen” (ZPD). Barn, eller personer i övrigt, kan befinnas sig på sin faktiska utvecklingsnivå, eller i sin potentiella nivå. Det är avhängigt den situation när barn lär sig av egen kraft eller den senare när de blir stimulerade av andra auktoriteter som föräldrar, lärare eller andra mentorer.Lev Vygotskij 1

 

Omgivningen är avgörande
Vygotskij ser omgivningen som avgörande för individens utveckling och prestation. I dennes syn på utveckling avses tankeförmåga, språk, och både mental och personlig utveckling. Det är framförallt i relationen till föräldrarna som barnets utveckling sker leder till barnets kulturella förståelse, dess begreppsvärld. Den utvecklingen kallar Vygotskij för internalisation. Enligt Vygotskij är det de sociala faktorerna som påverkar intelligensen – inte enbart biologiska förutsättningar. Något som verifieras genom det som sociologen Robert K. Merton benämnde den självuppfyllande profetian.

 

Glasnost
I samband med glasnost, den politiska reform som infördes av dåvarande president Gorbatjov i tidigare Sovjetunionen år 1985, blev Vygotskij och dennes teorier återupptäckta. Han hade varit Vygotskij bortglömd under lång tid. I hans ställe hade Jean Piaget, den schweiziske pedagogen, filosofen, kunskapsteoretikern, biologen och utvecklingspsykologen, som knappt ens såg sina egna barn växa upp, kommit att bli den mest tongivande teoretikern om barns utveckling.

Idag är Vygotskijs teorier om mognad och barns språkliga utveckling mycket intressanta och influerar därmed dagens pedagogiska forskning.