Montessori

Maria Montessori gav upphov till den än idag väldigt populära Montessoripedagogiken, som utövas på både kommunala skolor och friskolor runt om i hela landet. Maria Montessori föddes den 31 augusti 1870 i Italien, och dog den 6 maj 1952 i Nederländerna. Under sitt långa liv hann hon bli en av de första kvinnliga läkarna i Italien och engagera sig för barn med särskilda behov, som på den tiden ansågs ”icke utbildningsbara”. Det var också bland dessa barn hon skulle komma att arbeta under större delen av sin karriär och i samspelet med dessa barn utvecklade hon sin pedagogik.

Med inspiration från svensk feminism

Sekelskiftet var en intressant tid för den moderna pedagogiken och flera ännu aktuella filosofer gjorde sin debut. För att nämna några kan vi ta Lev Vygotskij och Rudolf Steiner, den senare Waldorfpedagogikens fader. Men Maria Montessori inspirerades av Ellen Key framför allt. Ellen Key (1849-1926) var en flitig debattör och gick rakt emot den för tiden dominerande auktoritära uppfostran. Hon talade varmt om barnets rättigheter, samtidigt som hon var en motsägelsefull person som även försvarade ”en kroppslig tillrättavisning” i form av exempelvis en dask på rumpan. Key brukar kallas för särartsfeminist i det att hon verkade vilja upphöja kvinnans position i samhället, samtidigt som hon hävdade att kvinnan var bäst lämpad för hushållsarbete och att ta hand om barnen.

Barnets rättigheter i fokus

Det var framför allt Ellen Keys syn på barnet som en individ med vissa medfödda rättigheter, som inspirerade Maria Montessori. Hennes pedagogik visar på en väldigt demokratisk kunskapssyn, som var nyskapande för sin tid och fortfarande kan ses som kontroversiell. Hennes människosyn var också väldigt ljus och positiv, vilket framför allt märktes i sättet hon valde att arbeta med barnen, även de som av resten av samhället kallades för ”icke utbildningsbara”. Montessoris pedagogik går ut på att pedagogen observerar barnet och ger henne handledning. Det är också av vikt att materialet och miljön är anpassade till barnet, bland annat att alla möbler är i lämplig storlek. Detta var något alldeles nytt, även om det idag ses som alldeles självklart.