Didaktik, pedagogik och metodik

”Läran om undervisning” ärNationalencyklopedins definition av begreppet didaktik. Vad det handlar om är inlärningsteorier och hur man praktiserar dessa.

Vad, varför, hur och för vem?

Att sätta fokus på själva lärandet och hur detta organiseras i ett klassrum – det är lärarens främsta uppgift. Därmed ingår didaktik som en del i lärarutbildningen, då man såväl teoretiskt som praktiskt lär sig hur inlärning kan variera från person till person, samt hur man kan organisera undervisningen så att den fungerar för alla. Det vill säga sambandet mellan teori och praktik.

Didaktiken delas ofta in i två delar: allmän didaktik och ämnesdidaktik. Det första innefattar forskning som rör begreppet didaktik och det andra innefattar ämnesspecifik didaktik. Som exempel kan vi ta högskoleprovet (läs mer i Hpguiden), som innehåller 160 uppgifter inom olika ämnen, som både skriftligt och muntligt ska besvaras.

Det är Umeå och Göteborgs universitet som sätter ihop högskoleprovet och använder sig av de fyra didaktiska frågorna som samtidigt är ledord för lärarutbildningens didaktikundervisning:

  • Vad?
  • Varför?
  • Hur?
  • För vem?

Vad är det som ska läras ut och varför? Syfte och mål bör synliggöras och förklaras, inte minst för eleverna i skolan. Det handlar om att se nyttan med studierna. Sedan måste man fundera på hur stoffet ska läras ut; ska det ske genom grupparbete, individuella uppgifter, fördjupning och så vidare. Det sistnämnda beror såklart på vem/vilka som är mottagare av informationen. Undervisningen måste naturligtvis organiseras så att den passar målgruppen. Något man också måste ta hänsyn till när det gäller till exempel högskoleprovets utformning. Därav mängden och variationen av uppgifter.

Läran om utbildning och lärande

Ordet pedagog betyder att vägleda, eller att vägleda barnet. Begreppet pedagogik handlar om läran om lärande och utbildning, som ursprungligen innebar uppfostran. Pedagogiken handlade förr nästan uteslutande om att kartlägga barns och ungas problem i samband med behandling. Pedagogiken utgår ifrån tre hörnstenar, eller tre olika delar: den fysiska, den mentala och den moraliska.

Nära kopplat till främst psykologi, men också andra vetenskaper inom ämnesområdet humaniora: genusvetenskap, historia, filosofi, idéhistoria m.fl. Det är det som gör pedagogiken till en såväl teoretisk som en praktisk vetenskap. Återigen handlar det om sambandet mellan teori och praktik.

För den som sitter i skolbänken eller på kompetensutvecklingskursen, är följande ingredienser viktiga för att framgångsrikt omvandla informationen till kunskap:

  • Lyssna och lär
  • Anteckna
  • Läs om och läs på
  • Diskutera ämnet
  • Praktisera
  • Lär ut

Metodik

Metodik kan förklaras som metoder för tillvägagångssätt inom olika verksamheter, såsom exempelvis forskning. En forskare kan använda sig av olika former av pedagogiska metoder för att få fram önskvärd data. Man arbetar metodiskt och utgår även i detta avseende ifrån frågorna vad, hur, varför och för vem/vilka. Metodiken är den disciplin som till största delen besvarar frågan ”hur”.