Didaktik i skolan

Didaktik är ett känt begrepp som förekommer inom pedagogik av olika slag. Som så många andra benämningar är även detta ord härlett från grekiskan, från didaskein som betyder att undervisa. Didaktiken fungerar som den övergripande planen som ligger bakom undervisningen och avgör dess mål. För att inte undervisningen bara ska bestå av spridda bitar av kunskap tagna lite varstans ifrån så behövs den didaktiska sidan av pedagogiken. Den didaktiska biten är planen för hur undervisningens olika delar ska kunna skapa en sammanhängande helhet. Utan denna plan riskerar läraren att förlora överblicken över sin undervisning.

Johan_amos_comenius_1592-1671Sambandet mellan didaktik och pedagogik bekräftas

Didaktik har inte alltid satts i samband med pedagogiken, utan under antiken betecknade begrepp didaktik en slags dikt. Det var på 1600-talet som didaktik och pedagogik började kopplas ihop. Det skedde i och med publiceringen av Johan Amos Comenius verk Didactica Magna. Denna bok innehöll nämligen en organisationsplan för skolväsendet som skulle komma att ha betydelse för berömda profiler inom pedagogiken som Pestalozzi och Rousseau. Pedagogik och didaktiken som strukturell metod för pedagogik blev allmänt vedertaget. Didactica Magna är en latinsk titel, för vid den här tiden var latinet snarare än grekiskan, det allmänna skriftspråket. När du träffar på begrepp som hos din naprapat stockholm, är ordet naprapat en blandning härledd från den klassiska grekiskan (pathos) och från den ovanligare tjeckiskan (napravit). Andra ord som kiropraktik eller pedagogik är helt och hållet tagna från grekiskan. Pedagogik betyder både fostran och undervisning, vilket visar på hur logiskt valet av just detta ord är för det det betecknar.

Kategorier till hjälp för en pedagog

För en person som inte har studerat vare sig pedagogik eller didaktik är det möjligen otydligt hur didaktik ser ut i praktiken. Didaktik och undervisning är grundläggande begrepp inom pedagogiken som rymmer stora portioner planering. Det brukar föreslås att en pedagog i skolan tänker i fyra kategorier i planeringen av undervisningen. Dels bör pedagogen tänka på vad som ska läras ut och varför det ska läras ut, och dessutom hur det ska läras ut och till vem det ska läras ut. Dessa fyra kategorier tjänar som stöttepelare åt pedagogen, så att denna kan behålla en överblick över sitt arbete och skapa en klar arbetsstruktur åt sina elever. Det är inte möjligt att tänka bort didaktiken från pedagogiken. Didaktiken ingår i pedagogiken som ett hjälpmedel för läraren att hålla rätt kurs, ofta under en hel termins eller ett skolår. Även under långa universitetsutbildningar som kanske sträcker sig över flera år följer pedagogiken en didaktisk undervisningsplan.